EET - Rapid System,spol. s r.o.

Přejít na obsah

EET

 
EET

Zákon o evidenci tržeb byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 112/2016 Sb. Spolu s ním i doprovodný zákon č. 113/2016 Sb.,  kterým se snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona. Své  tržby tak začne evidovat první skupina podnikatelů od 1. prosince 2016.

Základní kroky k evidenci tržeb

Podnikatel/Firma

Jak se připravit

Podrobné informace o systému elektronické evidence tržeb a jak se připravit.

1.      Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby
Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“.
Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka.
Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem

2.      Ověřím si, odkdy budu evidovat
Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve 4 fázích. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE (viz str.2).
Od toho se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti.

3.      Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu
Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line,
tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby.
Ve zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně.
Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení

4.      Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci
K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení,
ale i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou).
Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi.
Každý si může pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje.
 

5.       Zařídím si přístup na portál e-tržby a certifikát
Od 1.září 2016 podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně.
Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení.
Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu.
 

Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících způsobů:

 • elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v  takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
 • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.Vláda dne 13.6.2018 schválila návrh novely zákona o evidenci tržeb. Součástí návrhu je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin do 10% sazby DPH – nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby; na základě vnějšího připomínkového řízení návrh přeřazuje do 10 % sazby daně také dodání pitné vody prostřednictvím vodovodu.
Součástí návrhu je zvláštní režim EET pro neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 200 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance – v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali „úřední“ účtenky – bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa. Všechny ostatní výjimky včetně „prodeje kaprů na vánoce“ by se zrušily.
Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem – u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).
Do 10% sazby daně návrh přeřazuje tyto služby:
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí kód CZ-CPA 36.00.2,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi – kód CZ-CPA 37,
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů) – kód CZ-CPA 56, pro pivo podávané ze sudů o obsahu větším než 10l je však navržena výjimka z výjimky a u něho by se nově uplatnila 10% sazba daně. Zatímco u podávání nealkoholicjých nápojů by došlo ke změně sazby z 15 % na 10 %, u podávání točeného piva by došlo ke změně z 21 % na 10 %
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
 • opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků  – kód CZ‑CPA 95.29.11,
 • opravy jízdních kol kód CZ-CPA 95.29.12,
 • kadeřnické a holičské služby – kód CZ-CPA 96.02.
Nadále má zůstat zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude nadále uplatňovat 15% sazba daně. Pokud by tedy návrh byl v navržené podobě schválen, tak by došlo k následujícímu vývoji:

Př.:
pizza na talíři pizza s sebou:
listopad 2016 DPH 21 %, bez EET DPH 15 %, bez EET
prosinec 2016 až ?? 2019 DPH 15 %, s EET DPH 15 %, bez EET
od ?? 2019 DPH 10 %, s EET DPH 15 %, s EET

Návrat na obsah