Schválení 3. a 4.vlny EET - Rapid System

Menu
Přejít na obsah

Schválení 3. a 4.vlny EET

  
Parlament schválil start 3 a 4 fáze EET
  
Parlament  schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb 14.9.2019. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb,   přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním   režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací   i odborné služby. Zákon nyní míří k podpisu prezidentem republiky a   následně bude vyhlášen ve sbírce zákonů. Podnikatelé, kteří spadají   do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude  spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. S ohledem  na dosavadní  zkušenosti se zbývajícími fázemi legislativního procesu  lze očekávat,  že k náběhu chybějících oborů podnikání dojde 1. května,  případně  1. dubna 2020. Ke stejnému datu dojde také ke snížení DPH.
 
„Elektronická evidence tržeb je jedním  z nejvýznamnějších  daňových opatření a zároveň nejdůležitějším krokem  k nápravě  podnikatelského prostředí v naší novodobé historii. Férové  prostředí je  takové, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádné  plnění  povinností neznamená konkurenční nevýhodu. A právě proto je  evidence  tržeb od počátku koncipována jako plošné opatření, které se  vztahuje na  hotovostní tržby napříč naší ekonomikou. Zkušenosti z téměř  tří let  provozu v prvních dvou vlnách dokládají, že se není čeho  obávat. EET je  moderní a plně automatizovaný způsob komunikace mezi  podnikateli a  Finanční správou, který podnikatelům přináší řadu  konkrétních výhod a  jehož zavedením se Česká republika zařadila mezi  bezmála dvacítku  evropských zemí, ve kterých již některá forma evidence  hotovostních  tržeb funguje,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Úprava snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných   a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH   dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi,   úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by   mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než   polovičnímu snížení sazby. U vodného a stočného dochází ke snížení DPH  z  nynějších 15 % na 10 %. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v   sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již   byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence   tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %. „Významné snížení DPH,   které evidenci tržeb bude provázet, má primárně za cíl podnikatelům   zvýšit čistou marži. V případě vodného a stočného však dojde i ke   snížení cen pro konečné spotřebitele, protože v oblasti vodárenství je   Ministerstvo financí cenovým regulátorem,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.
Stejně jako u prvních dvou vln získají poplatníci, kterým  vznikla povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na  dani z příjmů fyzických osob, a to až ve výši 5000,- Kč. Lze tak  kompenzovat případné zvýšení nákladů, ke kterému mohlo v souvislosti se  vznikem evidenční povinnosti dojít.
Zkušenosti podnikatelů z prvních dvou vln také dokládají, že   elektronická evidence tržeb je dobrým impulzem pro elektronizaci   a modernizaci interních procesů. Podnikatelé elektronizovaná data   využívají k dalším účelům, získávají lepší přehled o vstupech   a výstupech, zboží a zlepšuje se i možnost kontroly případného   podvodného jednání ze strany zaměstnanců. Díky možnosti Finanční správy   zacílit své kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, nebudou   podnikatelé zatěžováni zbytečnými kontrolami tzv. naslepo, které je   obtěžují. V neposlední řadě má reforma přínos i pro zaměstnance, protože   redukce nepřiznaných tržeb přispěje k postupnému slábnutí fenoménu   černých výplat „na ruku“, které se sice mohou jevit na první pohled jako   velmi výhodné, ale ve výsledku zaměstnanci způsobují pouze nulovou   zaměstnaneckou ochranu (žádný nárok na odstupné, žádná výpovědní doba).   Zaměstnanec navíc získá férový základ pro výpočet sociálních plnění a   důchodů v budoucnu a v případě potřeby bude mít šanci získat hypotéku   nebo leasing.
Elektronická evidence tržeb se bude vztahovat na všechny  oblasti, ve  kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb s výjimkou  těch, kde by  znemožňovala plynulý výkon podnikatelské činnosti nebo  kde existuje  možnost správce daně získat relevantní data o tržbách  dotčených  poplatníků z jiných zdrojů.
Typickými případy, kde by evidence tržeb nedávala smysl, jsou například subjekty hospodařící s veřejnými prostředky   (obce, kraje, příspěvkové organizace), regulovaná odvětví (finanční   instituce, energetika), vztahy zaměstnavatelů vůči zaměstnancům,   nahodilé příjmy či platby z účtu na účet.
Výjimky z evidence tržeb jsou pak ryze následující:
      
 • telekomunikační služby,
 •     
 • předplacené karty - tržby z telekomunikačních služeb a  služeb  s nimi souvisejících (např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na  MHD přes  SMS),
 •     
 • hazardní hry - všechny tržby ze všech druhů hazardních her, kde je dostatečná regulace a dohled podle stávajícího zákona o hazardu,
 •     
 • obchodní letecká doprava - tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (př. výběr sedadla),
 •     
 • nevidomí poplatníci,
 •     
 • předvánoční prodej ryb v období od 18. prosince do 24. prosince a             provozování sociálních služeb, a to na základě pozměňovacího návrhu Poslanecké sněmovny.
Účinnost těchto výjimek je navrhována s předsunutou účinností, a to již 1. dnem 1. kalendářního měsíce po dni vyhlášení.
Kromě běžného režimu on-line evidence tržeb bude stejně jako v prvních dvou vlnách pamatováno i na způsob evidence při dočasném výpadku internetového připojení (možnost zaslat účtenku do 48 hodin) a na zjednodušený režim evidence pro případ objektivní dlouhodobé nemožnosti evidovat běžným způsobem   (tzv. off-line režim EET). Pokud podnikatel nebude objektivně schopen   zajistit odpovídající internetové připojení, požádá o povolení, na   základě pak bude moci evidovat své tržby ve zjednodušeném režimu, aniž   by tím došlo k zásadnímu ztížení či dokonce znemožnění plynulého výkonu   jeho podnikatelské činnosti.
Novela kromě toho nově přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby nikoliv on-line, ale papírovou formou.   Zavedení tzv. zvláštního režimu evidence tržeb umožní drobným   živnostníkům, kteří podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a mají   hotovostní příjmy do 600 tisíc korun ročně, evidovat na papírových   paragonech vydávaných finanční správou, které budou mít zdarma   k dispozici. Tito podnikatelé se sami rozhodnou, zda budou evidovat   on-line nebo tímto alternativním způsobem. V případě tohoto speciálního   režimu pak jednou za čtvrt roku zašlou formulář s údaji o výši tržeb a   počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad. Není   smyslem, aby na takový režim dosáhli podnikatelé s podstatnými příjmy,   jedná se o zjednodušení pro ty nejmenší živnostníky nebo například pro   ty, pro které je podnikání přivýdělkem k zaměstnaneckému poměru. „Navrhované   řešení tak nepředstavuje osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale   alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho   výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda budou evidovat   on-line nebo prostřednictvím tohoto modelu,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.
Výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %):
      
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 •     
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného  (sudového)  piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba,  avšak  s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně  podle  § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání   tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 •     
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 •     
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 •     
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 •     
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 •     
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 •     
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 •     
 • opravy jízdních kol,
 •     
 • kadeřnické a holičské služby,
 •     
 • půjčování nebo nájem knih,
 •     
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 •     
 • knihy, e-knihy a audioknihy.
 
zdroj:Ministerstvo financí
      
    
  
   
    
                 
          
Návrat na obsah